School of Energy and environment

บทความสั้น ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพปก ชื่อเรื่อง วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2563 เศษเปลือกและซังข้าวโพดและไม่ไร้ค่าถ้าคุณรู้สิ่งนี้ โดย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น 2020-07-08 16:04:22 surasak.ja
  2563 น้ำเสียที่บำบัดแล้ว... แหล่งน้ำต้นทุนที่ไม่ควรมองข้าม โดย ดร.สุชัญญา ทองเครือ 2020-07-08 16:04:48 surasak.ja
  2563 ฝน ภาคเหนือปี 2563 นี้จะเป็นอย่างไร โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี 2020-06-09 14:05:27 surasak.ja
  2563 การเจริญเติบโตของจุลชีพ ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 2020-06-09 14:02:05 surasak.ja
  2563 สมาร์ตมิเตอร์ เพื่อรองรับสมาร์ตกริดเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 2020-06-09 14:00:43 surasak.ja
  2563 อภิมหาสูญพันธุ์ ครั้งที่ 6 โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 2020-06-09 13:59:18 surasak.ja
  2563 "โลก" เปลี่ยนแปลง "โรคภัย" ก็เปลี่ยนแปลง โดย อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ 2020-06-09 13:58:03 surasak.ja
  2563 โรคปรับสมดุลโลก โดย ดร.มนตรี แสงวังสี 2020-06-09 13:56:33 surasak.ja
  2563 รู้หรือไม่ นำ้มัน 1 ลิตร มีค่าอะไรบ้าง โดย ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ 2020-06-09 13:55:25 surasak.ja
  2563 เจาะลึกเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดย ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล 2020-06-09 13:51:31 surasak.ja
  2563 ฉลากคาร์บอน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสำหรับผู้บริโภครักษ์โลก โดย ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ 2020-06-09 13:50:16 surasak.ja
  2563 มลพิษอากาศ: ภัยต่อลูกน้อย โดย ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 2020-06-09 13:48:39 surasak.ja
  2563 เรื่องของ "ตด" กับการลดโลกร้อน โดย ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ 2020-06-09 13:47:28 surasak.ja
  2563 มหัศจรรย์ พันธุ์พืชฟอกอากาศ โดย ดร.ชญานันท์ จิตมณี 2020-06-09 13:45:14 surasak.ja
  2563 ฟลูออไรด์เข้มข้นสูงในพะเยา ปํญหาและแนวทางการแก้ไข โดย อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 2020-06-09 13:43:51 surasak.ja