School of Energy and environment

แบบฟอร์ม/เอกสาร ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ - 2021-03-03 15:27:26 surasak.ja
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 - 2021-03-01 10:40:29 surasak.ja
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ. 2556 - 2021-03-01 10:39:21 surasak.ja
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554 - 2021-03-01 10:38:17 surasak.ja
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ.2554 - 2021-03-01 10:34:35 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย - 2021-03-01 10:29:54 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558 - 2021-03-01 10:28:38 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 - 2021-03-01 10:24:05 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 - 2021-03-01 10:22:44 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ.2556 - 2021-03-01 10:20:21 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2556 - 2021-03-01 10:13:05 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2021-03-01 10:11:32 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ พ.ศ.2555 - 2021-03-01 10:10:05 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา พ.ศ.2559 - 2021-03-01 10:08:58 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 - 2021-03-01 10:07:45 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2561 - 2021-03-01 10:06:37 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ - 2021-03-01 10:04:35 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพือการศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 - 2021-03-01 10:01:29 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2555 - 2021-03-01 09:54:20 surasak.ja
  กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกร - 2021-03-01 09:53:06 surasak.ja