School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
   หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินความพร้อม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ ก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและระดับองค์กร - 2020-06-10 11:55:50 surasak.ja
  หน่วยวิจัย APCC คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม - 2020-06-10 11:51:46 surasak.ja
  นิสิต SEEN เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะรีไซเคิลที่บริษัทวงษ์พาณิชย์ สาขาหน้า ม.พะเยา - 2020-06-10 11:48:32 surasak.ja
  บุคลากร SEEN โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2020-06-10 11:37:29 surasak.ja