School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  อาจารย์และนิสิต SEEN เข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-06-23 10:27:49 surasak.ja
  ITAP-UP ผสานความร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 2020-06-23 10:23:19 surasak.ja
  ณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คืนสู่เหย้า SEEN - 2020-06-23 10:18:35 surasak.ja
  SEEN พี่พบน้อง สานสัมพันธ์ - 2020-06-23 10:13:11 surasak.ja
  SEEN จัดฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 - 2020-06-23 10:10:18 surasak.ja
   อาจารย์ SEEN เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม - 2020-06-23 10:07:13 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ - 2020-06-23 10:03:59 surasak.ja
  คณาจารย์ SEEN แสวงหาความร่วมมือด้านวิจัย กับ Tokyo University of Agriculture and Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น - 2020-06-23 10:00:33 surasak.ja
  SEEN จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ - 2020-06-23 09:54:20 surasak.ja
  นิสิต SEEN น้ำใจพี่เพื่อน้อง จัดค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนผาแดงวิทยา - 2020-06-16 16:35:18 surasak.ja
  SEEN ร่วมจัดฐานเรียนรู้ "สิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21"ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 12 - 2020-06-16 16:31:40 surasak.ja
  SEEN เตรียมความพร้อมในการจัดค่ายวิทยาศาตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 - 2020-06-16 16:28:58 surasak.ja
  SEEN ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ เร่งติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-06-16 16:27:17 surasak.ja
  SEEN สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยพะเยา TCAS รอบที่ 1 - 2020-06-16 16:22:46 surasak.ja
  SEEN ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน - 2020-06-16 10:54:51 surasak.ja