School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN ร่วมงาน พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 - 2020-06-16 09:18:56 surasak.ja
  SEEN ร่วมรับฟังบรรยายสิทธิรักษาพยาบาลจากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-06-16 09:16:44 surasak.ja
  SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 2020-06-16 09:14:45 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมงาน “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี่ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา 2563” - 2020-06-16 09:12:58 surasak.ja
  คณาจารย์ SEEN เข้าร่วมหารือเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของอาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - 2020-06-16 09:11:15 surasak.ja
  SEEN ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563 - 2020-06-16 09:09:19 surasak.ja
  SEEN สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี - 2020-06-16 09:06:13 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN ร่วมแสวงหาความร่วมมือ ด้านวิจัย และการประชุมวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ณ ประเทศญี่ปุ่น - 2020-06-16 09:02:43 surasak.ja
  SEEN ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำค่ายบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับศิษย์เก่า ณโรงเรียนผาแดงวิทยา - 2020-06-16 09:00:39 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN ได้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แท่งเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากแกลบ” - 2020-06-16 08:56:36 surasak.ja
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ - 2020-06-16 08:53:45 surasak.ja
  นิสิต SEEN ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว - 2020-06-16 08:47:21 surasak.ja
  SEEN Paper Camp 2019 - 2020-06-15 17:27:51 surasak.ja
  ทีม “Hybrid” จาก SEEN ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน - 2020-06-15 17:25:04 surasak.ja
   SEEN เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพะเยา - 2020-06-15 17:22:15 surasak.ja