School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN ร่วมนิทรรศการงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อนาคต - 2020-06-15 17:19:37 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” - 2020-06-15 17:17:26 surasak.ja
  SEEN ร่วมประชุมหาสร้างความร่วมมือพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 - 2020-06-15 17:15:34 surasak.ja
  อาจารย์และนิสิตปริญญาโท SEEN เข้าร่วมประชุมวิจัยไทย-จีนทางด้าน Climate change - 2020-06-15 17:13:27 surasak.ja
  SEEN จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - 2020-06-15 17:11:13 surasak.ja
  คณบดี SEEN เข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT) และงานประชุม ITAP Sharing and Learning #2 - 2020-06-15 17:08:33 surasak.ja
  SEEN ร่วมประชุมหาสร้างความร่วมมือพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น - 2020-06-15 17:06:44 surasak.ja
  SEEN ขยายผลลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในการทำโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ของปี 2563 - 2020-06-15 17:04:44 surasak.ja
   SEEN นำผู้ประกอบการเข้าศึกษาดูงาน จากโครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ” - 2020-06-15 17:02:11 surasak.ja
  SEEN ร่วมจัดบูทโครงการนิทรรรศการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชม มหาวิทยาพะเยา - 2020-06-15 16:59:26 surasak.ja
   SEEN จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ - 2020-06-15 16:56:40 surasak.ja
   SEEN ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS 63 - 2020-06-15 16:54:46 surasak.ja
   อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Chemical Science and Engineering (ICCSE 2019)" - 2020-06-15 16:45:28 surasak.ja
  SEEN ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ - 2020-06-15 16:42:21 surasak.ja
   โครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ” คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำนิสิตเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม - 2020-06-15 16:39:14 surasak.ja