School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  อาจารย์ SEEN ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญ จาก SCG เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในด้าน Living Care - 2020-06-15 16:36:16 surasak.ja
   คณบดี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนานิสิต หลักสูตร และการเรียนการสอน - 2020-06-15 15:21:18 surasak.ja
  ทีมนิสิต Hybrid จาก SEEN ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า - 2020-06-15 15:18:52 surasak.ja
  นักวิทยาศาสตร์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนักให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ - 2020-06-15 15:15:31 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรต่อสู้กับปัญหาภัยแล้ง - 2020-06-15 15:13:48 surasak.ja
   อาจารย์และนิสิตจาก SEEN เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CESE2019 Twelfth Annual Conference on Challenges in Environmental Science and Engineering ที่เมือง Kaohsiung, Taiwan ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2562 - 2020-06-15 15:11:23 surasak.ja
  SEEN อบรมหลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง - 2020-06-15 15:08:18 surasak.ja
  SEEN จัดกิจกรรมการนำเสนอการประดิษฐ์ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหาร - 2020-06-15 15:05:23 surasak.ja
  SEEN ร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2020-06-15 15:02:27 surasak.ja
  นักศึกษา ป.โท SEEN เรียนรู้จากทำงานจริงกับ กฟผ. - 2020-06-15 11:46:39 surasak.ja
  นิสิต SEEN ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ จ.แพร่ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ณ สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน จ. น่าน - 2020-06-15 11:41:11 surasak.ja
   SEEN ร่วมเสนอรายชื่อ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - 2020-06-15 11:38:43 surasak.ja
   นักวิทยาศาสตร์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก เครื่อง Atomic Absorption spetrophotometer (AAS) - 2020-06-15 11:35:55 surasak.ja
  โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ SEEN - 2020-06-15 11:33:06 surasak.ja
  SEEN จัดหลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธ์ใหม่ - 2020-06-15 11:27:42 surasak.ja