School of Energy and environment

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2564 ขอความเป็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 - 2021-03-03 11:35:25 surasak.ja
  2564 แผนซื้อจ้าง(1)งบจังหวัด - 2021-03-03 11:35:59 surasak.ja
  2564 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-03-03 11:38:52 surasak.ja
  2564 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณจังหวัด - 2021-03-03 11:40:46 surasak.ja
  2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก-จ่าย - 2021-03-03 11:41:12 surasak.ja
  2564 แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ พ.ศ.2563 - 2021-03-03 11:41:38 surasak.ja
  2564 รายงานตรวจซื้อจ้างเดือนตุลาคม 2563 - 2021-03-03 11:42:32 surasak.ja
  2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 - 2021-03-03 11:42:49 surasak.ja
  2564 รายงานผลการซื้อจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 - 2021-03-03 11:43:27 surasak.ja
  2564 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง มค 64 - 2021-03-03 11:43:47 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 2021-03-03 11:47:29 surasak.ja
  2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 2021-03-03 11:47:48 surasak.ja
  2564 ประกาศผู้ชนะ ไตรมาศที่ 1_25.02.64 - 2021-03-03 11:48:05 surasak.ja
  2564 สขร63 ไตรมาส 1 - 2021-03-03 11:48:26 surasak.ja
  2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2020-06-11 16:18:14 surasak.ja
  2563 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2020-06-11 16:20:29 surasak.ja
  2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตยัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ประจำการศึกษา 2563 - 2020-06-11 16:21:56 surasak.ja
  2563 ประกาศเรื่องผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563 - 2020-06-12 09:25:02 surasak.ja
  2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 - 2020-06-12 11:18:06 surasak.ja
  2563 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1 - 2020-06-12 11:18:33 surasak.ja