School of Energy and environment

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถตู้ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2020-06-11 16:12:14 surasak.ja
  2562 ขอเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2020-06-11 16:13:35 surasak.ja
  2562 ขอเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2020-06-11 16:14:46 surasak.ja
  2562 ขอเพิ่มแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2020-06-11 16:15:48 surasak.ja
  2562 ขอเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2020-06-11 16:16:45 surasak.ja
  2562 ประกาศเรื่องผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 - 2020-06-12 09:23:35 surasak.ja
  2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 2 - 2020-06-12 11:07:25 surasak.ja
  2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจ้ัดจ้างในรอบไตรมาส 2 โครงการปรับปรุงทางเท้าเชื่ออาคารภารในบริเวณวิทยาลัย - 2020-06-12 11:08:54 surasak.ja
  2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อไตรมาส1_2562 - 2020-06-12 11:12:47 surasak.ja
  2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อไตรมาส2_2562 - 2020-06-12 11:13:56 surasak.ja
  2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อไตรมาส3_2562 - 2020-06-12 11:14:28 surasak.ja
  2562 บันทึกต่อท้ายสัญญาเช่ารถตู้ - 2020-06-12 11:14:58 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อไตรมาส1_2562 - 2020-06-12 11:15:29 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อไตรมาส2_2562 - 2020-06-12 11:15:58 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อไตรมาส3_2562 - 2020-06-12 11:16:26 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดจ้างไตรมาส2โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานฯ - 2020-06-12 11:17:06 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดจ้าไตรมาส2โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าเชื่อมอาคาร - 2020-06-12 11:17:34 surasak.ja
  2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2020-06-11 16:03:25 surasak.ja
  2561 ขอเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2020-06-11 16:05:32 surasak.ja
  2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาส 1 - 2020-06-12 09:28:20 surasak.ja