School of Energy and environment

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาส 2 - 2020-06-12 09:29:13 surasak.ja
  2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาส 3 - 2020-06-12 09:29:58 surasak.ja
  2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาส 4 - 2020-06-12 09:30:31 surasak.ja
  2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส 1 - 2020-06-12 11:09:59 surasak.ja
  2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส 2 - 2020-06-12 11:10:35 surasak.ja
  2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส 3 - 2020-06-12 11:11:06 surasak.ja
  2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส 4 - 2020-06-12 11:11:41 surasak.ja