School of Energy and environment

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เร่งยกระดับผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่สู่มาตรฐาน

 


เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2563 ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญร่วม และเจ้าหน้าที่ของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) เข้าประเมินวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของกิจการ (Preliminary Analysis) ณ ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก และโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ อ.เชียงคำ และ อ.ปง จ.พะเยา
 
การลงพื้นที่ในฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ วรวิชญ์ฟาร์ม อ.ดอกคำใต้ ฟาร์มเพื่อนเกษตร อ.เชียงคำ และ หจก.สุวรรณแก้วฟาร์ม อ.ปง พบว่าผู้ประกอบการกำลังประสบปัญหาด้านการจัดการสิ่งน้ำเสีย เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่เคยติดตั้งมาก่อนนั้น ได้รับความเสียหายชำรุด จึงไม่สามารถบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มได้เต็มประสิทธิภาพ
 
นอกจากนี้การลงพื้นที่ เข้าพบกับกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อ.ปง ได้ทราบความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก เพื่อยกระดับกิจการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการตลาด
 
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้รับทราบโจทย์ของผู้ประกอบการ และพร้อมดำเนินการพัฒนาโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการต่อไป
 
สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail :suphalerk_k@hotmail.com

ภาพ: ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ วันที่/เวลา : 2020-06-23 11:51:22