School of Energy and environment

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งใน สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จัดตั้งขึ้นใน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นสำนักวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาและได้เปลี่ยนจากวิทยาลัยฯ เป็นคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมและดำเนินการจัดการเรียน การสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในภูมิภาคและเพิ่มการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

            ข้อมูลพื้นฐาน
             
1. โครงสร้างองค์กร
              2. ข้อมูลผู้บริหาร
              3. อำนาจหน้าที่
              4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
              5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
              6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
              7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
              8. Q&A
              9. Social Network
                  - Facebook คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                  - VDO ประชาสัมพันธ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

             แผนการดำเนินการ
              10. แผนการดำเนินงานประจำปี
              11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
              12. รายงานผลดำเนินงานประจำปี

            การปฏิบัติงาน
               
13. แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

            การให้บริการ
               
14. มาตรฐานการให้บริการ
                     - คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
                     - คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
               15. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
                    - ข้อมูลสถิติการให้บริการ การจองรถตู้คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                     - ข้อมูลสถิติการให้บริการ การจองห้องประชุมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
               
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
                    - สรุปผลการประเมินรายวิชา
                    - สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 1-2562
                    - สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 2-2562
               17. E-Service
                     ด้านการบริการ
                    - ระบบติดตามเอกสารการเงิน มหาวิทยาลัยพะเยา
                    - ระบบงารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
                    - ระบบจองห้องประชุมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

                     ด้านการศึกษา
                    - ระบบบริการการศึกษา
                    - ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
                    - ระบบจัดการสารสนเทศบัณฑิตศึกษา
                 
             แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
                    - แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    - ฟอร์มรายงานแผนการใช้เงิน 63 ส่งคณะ-กอง
                    - รหัสโครงการและงบประมาณ
                19. รายงาการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
                20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
          
             การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาศ
                24. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายประจำปี

             การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
                26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
                27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

              การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                29. แนวปฏิบัติการจัดารเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
                32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

              การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
                34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
                35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                      - รายงานผลการดำเนินเงินตามแผนบริหารจัดการ
                      - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
                37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
                40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
                41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

              มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
                42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
                43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
                      - รายงานผลการดำเนินเงินตามแผนบริหารจัดการ
                      - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
                44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
                45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
                47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
                48. มาตการตรวจสอบการใช้ดุลพิจ