• เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30 น.

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA

  • การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562