• เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30 น.

คณะกรรมการประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม


รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

torpong.kr@up.ac.th

8732


ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

anusorn.bo@up.ac.th

3398


ดร.โสมนัส สมประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

somanat.so@up.ac.th

3410


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

surat.se@up.ac.th

3400


ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์

ประธานหลักสูตร (วศ.บ.)

satawat.ta@up.ac.th

3405


ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

ประธานหลักสูตร (วท.บ.)

buran.ph@up.ac.th

3407


ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ

ประธานหลักสูตร (วศ.ม.)

nathiya.kr@up.ac.th

3404


ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล

ประธานหลักสูตร (วท.ม.)

kritchaya.is@up.ac.th

3406


ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา

ประธานหลักสูตร (วศ.ม.)

chatkaew.ch@up.ac.th

3400


รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี

ประธานหลักสูตร (ปร.ด.)

sittichai.pi@up.ac.th

3405


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

ประธานหลักสูตร (ปร.ด.)

surat.se@up.ac.th

3400


ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ

ประธานหลักสูตร (ปร.ด.)

watchara.wo@up.ac.th

3400


ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน

คณาจารย์ประจำ

saksit.im@up.ac.th

3405


ดร.วนาวัลย์ ปรากฏ

คณาจารย์ประจำ

wanawan.pr@up.ac.th

3404


นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์

เลขานุการ

narongrit.am@up.ac.th

3396


นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม

ผู้ช่วยเลขานุการ

tanakrisana.wi@up.ac.th

3397