• เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30 น.

คณะผู้บริหาร


รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

torpong.kr@up.ac.th

8732


ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

anusorn.bo@up.ac.th

3398


ดร.โสมนัส สมประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

somanat.so@up.ac.th

3410


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

surat.se@up.ac.th

3400


ผศ.ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น

ผู้ช่วยคณบดี

supreeda.ho@up.ac.th

3400


ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์

ผู้ช่วยคณบดี

poramate.si@up.ac.th

3400


ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

ผอ.ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

sukthai.po@up.ac.th

3402