• เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30 น.

บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตร (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม


ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

ประธานหลักสูตร

buran.ph@up.ac.th

3407


ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี

อาจารย์

chayanan.ji@up.ac.th

3407


ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร

อาจารย์

sumol.ni@up.ac.th

3407


ดร.สุชัญญา ทองเครือ

อาจารย์

suchanya.th@up.ac.th

3407


น.ส.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์

อาจารย์

pimsiri.su@up.ac.th​

3407
หลักสูตร (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์

ประธานหลักสูตร

satawat.ta@up.ac.th

3405


ดร.โสมนัส สมประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

somanat.so@up.ac.th

3410


ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์

อาจารย์

sukhuma.ch@up.ac.th

3404


ดร.วนาวัลย์ ปรากฎ

อาจารย์

wanawan.pr@up.ac.th

3404


นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

อาจารย์

chaiwat.ph@up.ac.th

3404
หลักสูตร (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล

ประธานหลักสูตร

Kritchaya.is@up.ac.th

3406


รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ

อาจารย์

teerachai.am@up.ac.th

3406


ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

ผอ.ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

sukthai.po@up.ac.th

3402
หลักสูตร (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ

ประธานหลักสูตร

nathiya.kr@up.ac.th

3404


ผศ.ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น

ผู้ช่วยคณบดี

supreeda.ho@up.ac.th

3405
หลักสูตร (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม


ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา

ประธานหลักสูตร

chatkaew.ch@up.ac.th

3407


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

surat.se@up.ac.th

3407


ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย

อาจารย์

nopparat.su@up.ac.th

3407
หลักสูตร (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี

ประธานหลักสูตร

sittichai.pi@up.ac.th

3405


ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

อาจารย์

rattapoom.pr@up.ac.th

3407


ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

anusorn.bo@up.ac.th

3398
หลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

surat.se@up.ac.th

3407


ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา

อาจารย์

chatkaew.ch@up.ac.th

3407


ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย

อาจารย์

nopparat.su@up.ac.th

3407
หลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี


ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ

ประธานหลักสูตร

watchara.wo@up.ac.th

3814


ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล

อาจารย์

bunyawat.vi@up.ac.th

3814


ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์

ผู้ช่วยคณบดี

poramate.si@up.ac.th

3814