• เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30 น.

บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณะฯ


นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน

narongrit.am@up.ac.th

3396


น.ส. กชพร พรหมเสน

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

rattanaporn.po@up.ac.th

3400


นายนพดล มั่นที่สุด

รักษาการแทนหัวหน้างานแผน

noppadon.mo@up.ac.th

3394


น.ส.จิราภรณ์ ไชยสาร

รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

jiraporn.ch@up.ac.th

3395


นายวีระวัฒน์ เมืองคำ

รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ

weeravat.mu@up.ac.th

3409
งานบริหารทั่วไป


น.ส.กชพร พรหมเสน

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

rattanaporn.po@up.ac.th

3400


นางสาวกรรณิกา ชำนาญยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kannika.ch@up.ac.th

3400


นางสาวณิชกานต์ สมประสงค์

นักวิชาการเงินและการบัญชี

nitchagan.so@up.ac.th

3401
งานวิชาการ


น.ส.จิราภรณ์ ไชยสาร

รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

jiraporn.ch@up.ac.th

3395


นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว

นักวิชาการศึกษา

parichat.ru@up.ac.th

3395


นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร

นักวิชาการศึกษา

wimonrat.si@up.ac.th

3402
งานแผนงาน


นายนพดล มั่นที่สุด

รักษาการหัวหน้างานแผนงาน

noppadon.mo@up.ac.th

3394


นายสุรศักดิ์ ใจหลัก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

surasak.ja@up.ac.th

3394


นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม

บุคลากร

tanakrisana.wi@up.ac.th

3397
งานห้องปฏิบัติการ


นายวีระวัฒน์ เมืองคำ

รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ

weeravat.mu@up.ac.th

3409


นายไพฑูรย์ ขำจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

paitoon.kh@up.ac.th

3409


นางสาวทิพวรรณ ทักท้วง

นักวิทยาศาสตร์

tipawan.th@up.ac.th

3401