ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม


ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

ผอ.ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

sukthai.po@up.ac.th

3402

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม

supreeda.ho@up.ac.th

3409

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

หัวหน้าหน่วยรับรองก๊าซเรือนกระจก

surat.se@up.ac.th

3400

ข้อมูลเพิ่มเติม


น.ส.ระพีพรรณ หอมนาน

นักวิทยาศาสตร์

rapeepan.ho@up.ac.th

3401

ข้อมูลเพิ่มเติม


น.ส.กนกศิลป์ ยะสืบ

นักวิทยาศาสตร์

ganoksin.ya@up.ac.th

3409

ข้อมูลเพิ่มเติม