สถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

สถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ