บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตร (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์

ประธานหลักสูตร

satawat.ta@up.ac.th

3405

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดร.โสมนัส สมประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

somanat.so@up.ac.th

3410

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตร (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล

ประธานหลักสูตร

Kritchaya.is@up.ac.th

3406

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

ผอ.ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

sukthai.po@up.ac.th

3402

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตร (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม


ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา

ประธานหลักสูตร

chatkaew.ch@up.ac.th

3407

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

surat.se@up.ac.th

3407

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตร (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี

ประธานหลักสูตร

sittichai.pi@up.ac.th

3405

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

anusorn.bo@up.ac.th

3398

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

surat.se@up.ac.th

3407

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี


ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ

ประธานหลักสูตร

watchara.wo@up.ac.th

3814

ข้อมูลเพิ่มเติม