บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณะฯ


นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์

หัวหน้าสำนักงาน

narongrit.am@up.ac.th

3396

ข้อมูลเพิ่มเติม


น.ส. กชพร พรหมเสน

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

rattanaporn.po@up.ac.th

3400

ข้อมูลเพิ่มเติม


นายนพดล มั่นที่สุด

รักษาการแทนหัวหน้างานแผน

noppadon.mo@up.ac.th

3394

ข้อมูลเพิ่มเติม


น.ส.จิราภรณ์ ไชยสาร

รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

jiraporn.ch@up.ac.th

3395

ข้อมูลเพิ่มเติม


นายวีระวัฒน์ เมืองคำ

รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ

weeravat.mu@up.ac.th

3409

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริหารทั่วไป


น.ส.กชพร พรหมเสน

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

rattanaporn.po@up.ac.th

3400

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาวกรรณิกา ชำนาญยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kannika.ch@up.ac.th

3400

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาวณิชกานต์ สมประสงค์

นักวิชาการเงินและการบัญชี

nitchagan.so@up.ac.th

3401

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานวิชาการ


น.ส.จิราภรณ์ ไชยสาร

รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

jiraporn.ch@up.ac.th

3395

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานแผนงาน


นายนพดล มั่นที่สุด

รักษาการหัวหน้างานแผนงาน

noppadon.mo@up.ac.th

3394

ข้อมูลเพิ่มเติม


นายสุรศักดิ์ ใจหลัก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

surasak.ja@up.ac.th

3394

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานห้องปฏิบัติการ


นายวีระวัฒน์ เมืองคำ

รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ

weeravat.mu@up.ac.th

3409

ข้อมูลเพิ่มเติม


นายไพฑูรย์ ขำจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

paitoon.kh@up.ac.th

3409

ข้อมูลเพิ่มเติม