แผนป้องกันการทุจริต

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนป้องกันการทุจริต

  • แผนป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ 2564