ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งใน สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จัดตั้งขึ้นใน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นสำนักวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาและได้เปลี่ยนจากวิทยาลัยฯ เป็นคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมและดำเนินการจัดการเรียน การสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในภูมิภาคและเพิ่มการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป