logoseen

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

logoseen
logoseensvg

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีพลังงานและสิ่งแวดล้อม

01

เจตจํานงของผู้บริหาร

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่มมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

02

สายตรงคณบดีผู้บริหาร

ข้อมูลจะถูกส่งไปยังคณบดีพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการต่อไป

03

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

SEEN UP

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจด้านการวิจัย การให้บริการทางสังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การให้บริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

217

จำนวนนิสิตปริญญาตรี

83

จำนวนนิสิตบัณฑิตศึกษา

26

จำนวนอาจารย์

15

จำนวนเจ้าหน้าที่

8

จำนวนหลักสูตร

79

จำนวนผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ตั้งแต่ 57 จนถึงปัจจุบัน

99

จำนวนโครงการวิจัย
ตั้งแต่ 59 จนถึงปัจจุบัน

29

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
ตั้งแต่ 59 จนถึงปัจจุบัน

ระบบสารสนเทศ

ข่าวเด่น กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ทุนการศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนิสิต
  • ทุนการศึกษา
  • ทุนวิจัย
  • คำสั่ง /ประกาศ / ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66 " 9 ก.พ. 2566


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร 9 ก.พ. 2566


ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27 9 ก.พ. 2566


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่ และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 9 ก.พ. 2566


ขอส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ (ITA) 9 ก.พ. 2566


ทุนวิจัย

จ้างที่ปรึกษา โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ปี พ.ศ.2566-2567 9 ก.พ. 2566


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย 9 ก.พ. 2566


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผผลงานวิจัยระดับชาติ 9 ก.พ. 2566


อเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 " นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน" (The Third National Engineering and Construction Conference (The 3 NECC) 9 ก.พ. 2566


ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด 9 ก.พ. 2566


หน่วยงานภายในและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน
หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม ETLC
หน่วยรับรองการจัดการ
ITAP
หน่วยวิจัย
greenoffice
ระบบติดตามไฟฟ้า
QS World University Rankings
ระบบยืม-คืนวัสดุวิทยาศาสตร์
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านภูมิอากาศ
ศูนย์ข้อมูลภูมิภาค

หน่วยงานภายในและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการหารบริหารจัดการภายในคณะ ทั้งหมด

องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

Blue Spira ความรู้สร้างเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

Blue Spira ความรู้สร้างเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

Blue Spira ความรู้สร้างเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

Zero waste” แนวคิดขยะเหลือศูนย์ โดย ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ

Zero waste” แนวคิดขยะเหลือศูนย์ โดย ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ

Zero waste” แนวคิดขยะเหลือศูนย์ โดย ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ

การควบคุมการระบายอากาศในอาคาร โดย อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

การควบคุมการระบายอากาศในอาคาร โดย อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

การควบคุมการระบายอากาศในอาคาร โดย อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

ลดการกินเนื้อ = ลดโลกร้อน โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล

ลดการกินเนื้อ = ลดโลกร้อน โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล

ลดการกินเนื้อ = ลดโลกร้อน โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล

องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพิ่มเติม

จุลสาร / รายงานประจำปี

ต้องการดูข้อมูลจุลสารเพิ่มเติม คลิ๊กเพื่อเปิดอ่านเพิ่ม

ปฎิทินกิจกรรมคณะ