มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • การดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน