ข่าวทั้งหมด

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวทั้งหมด

  • ข่าวเด่น
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนิสิต
  • ทุนการศึกษา
  • ทุนวิจัย
  • คำสั่ง /ประกาศ / ระเบียบ
  • องค์ความรู้
  • จุลสาร / รายงานประจำปี
  • วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น 
SEEN-UP, announced "No Gift Policy" for the organization. 21/2/2567 15:32:53 10
หน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม SEEN ได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 2 ลำปาง 27/1/2566 10:31:53 311
ข่าวกิจกรรม 
SEEN-UP, announced "No Gift Policy" for the organization. 21/2/2567 15:33:59 51
SEEN conducted the technical training on research dissemination for graduate students. 16/2/2567 15:08:05 79
SEEN organized the KM-SEEN The Series 2024: EP-03 Education Professional. 16/2/2567 12:29:57 75
SEEN organized a workshop of Basic First aid and Medication to student and staff. 15/2/2567 12:11:56 158
SEEN organized a congratulatory event for the graduates. 8/2/2567 11:37:23 167
SEEN join the event; UP & NU Research Networking and Paper Camp, to produce high-quality academic work with international standards. 1/2/2567 14:37:28 79
SEEN and members has recognized an honorable award in the 13th Phayao Research Conference. 26/1/2567 16:22:35 90
SEEN recognition the "Gold Level" award; the products development and value-added "Crab Paste” brand "Yaay Kam." 25/1/2567 16:06:53 187
REEN-SEEN organized the event "Carbon-neutral Tourism" as part of the 13th National Conference on Phayao Research. 25/1/2567 15:54:45 125
SEEN collab SOLIS Energy, organized an Up-skills Re-skills project for the enhancement of academic services to the community. 22/1/2567 16:32:22 89
SEEN UP with Expertise meeting to operational the Water Management Center and development of workshops on the application of digital technology to support planning and decision-making for water resource management for local government organizations (LGO) 14/1/2567 20:40:59 89
SEEN organized a New Year merit-making activity and providing scholarship to the students 9/1/2567 15:19:37 155
REEN welcomed a delegate from the Mahasarakham University. 28/12/2566 16:14:24 56
SEEN organized the KM-SEEN The Series 2024: R2R to Develop for support staff towards advancing in positions. 27/12/2566 10:47:36 132
SEEN organized a training program on "Fire Safety and Evacuation Drills" for students and staff. 14/12/2566 9:44:48 134
SEEN collaborate with EEAT and Sustainability Waste Management Association organized a training program, aims to seek support from the Environmental Fund. 13/12/2566 12:05:21 134
SEEN organized KM-SEEN The Series 2024: EP.02 Knowledge to the Societal Community, exchanging and sharing the academic service experiences. 1/12/2566 8:39:30 147
The iTAP-UP network presents the results of the development project and preparedness for SMEs entrepreneurs in environmentally-friendly production processes following the BCG economic model. 28/11/2566 11:04:09 208
SEEN participated in an academic guidance seminar, the UP Open House for the academic year 2024. 27/11/2566 14:07:53 169
SEEN-UP, formalize a collaborative for academic development, research, and academic services with the WAVE BCG Co., Ltd., and obtaining the 20 tCO2eq of carbon credits to offset carbon emissions from tourism activities in Doi Inthanon National Park 24/11/2566 12:22:08 219
Page 1 of 17 (338 items)Prev1234567151617Next
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 9/1/2566 13:06:58 167
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Development Conference 2023) 2/2/2566 19:42:10 162
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 2/2/2566 19:43:10 174
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2/2/2566 19:44:19 144
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร 2/2/2566 19:44:38 165
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม AB Publication Camp 2/2/2566 19:49:56 159
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Development Conference 2023) 2/2/2566 19:53:51 158
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66 " 2/2/2566 19:55:39 170
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 9/2/2566 10:33:56 153
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 9/2/2566 10:34:31 140
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2566) 9/2/2566 10:35:45 161
โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 9/2/2566 10:36:53 155
ขอส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ (ITA) 9/2/2566 10:43:51 154
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่ และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 9/2/2566 10:45:18 203
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27 9/2/2566 10:46:02 159
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร 9/2/2566 10:46:45 143
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66 " 9/2/2566 10:48:54 141
ข่าวสำหรับนิสิต 
แจ้งผลการพิจารณาโครงการเพื่อรับจัดารรงบประมาณสนับสนุนโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี พ.ศ. 2566 2/2/2566 19:40:08 182
ขอแจ้งการพิมพ์ใบรายชื่อผู้เข้าสอบการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 2/2/2566 19:46:39 194
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 2/2/2566 19:50:58 196
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2/2566 19:53:04 149
ประกาศ มพ. เรื่อง รายชื่อผู้นำนิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564 2/2/2566 20:04:59 156
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 9/2/2566 10:41:28 149
ข่าวทุนการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2/2/2566 19:54:48
ประกาศ มพ. เรื่อง รายชื่อผู้นำนิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564 2/2/2566 20:06:12
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (MASTA 2023) และปริญญาเอก (DOCSTA 2023) ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2566 9/2/2566 10:42:20
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 9/2/2566 10:47:58
ข่าวสำหรับทุนวิจัย 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกาดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 9/2/2566 10:33:19
ขอเชิญยื่นข้อเสนอสำหรับการจ้างที่ปรึกษา โครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด" จังหวัดแพร่ 9/2/2566 10:38:38
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด" 9/2/2566 10:39:05
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย 9/2/2566 10:39:38
ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด 9/2/2566 10:40:24
อเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 " นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน" (The Third National Engineering and Construction Conference (The 3 NECC) 9/2/2566 10:44:44
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผผลงานวิจัยระดับชาติ 9/2/2566 10:47:26
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย 9/2/2566 10:49:39
จ้างที่ปรึกษา โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ปี พ.ศ.2566-2567 9/2/2566 10:50:29
คำสั่ง /ประกาศ / ระเบียบ 
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานและผู้รักษาการหัวหน้างานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3/2/2566 10:03:00
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทนคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีคณบดีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 3/2/2566 10:08:57
คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3/2/2566 10:09:31
คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 3/2/2566 10:10:26
คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 3/2/2566 10:11:25
องค์ความรู้ 
การเลือกใช้ระบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสีย โดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ 31/1/2566 13:21:04
ฝุ่น PM2.5 จังหวัดพะเยามาจากไหน? โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี 31/1/2566 13:32:12
หมอกควันภาคเหนือตอนบน โดย ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 31/1/2566 13:36:47
ระบบสมาร์ตกริด คืออะไรฯ โดย สาขาพลังงานทดแทน 31/1/2566 13:37:57
องค์ประกอบชีวมวลสำหรับการแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล (Biomass for Biorefinery) โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 31/1/2566 13:39:30
การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในชุมชน โดย ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 31/1/2566 13:43:00
การบำบัดมลสารโดยอาศัยพืช (Phytoremediation) โดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร 31/1/2566 13:43:51
ระบบสมาร์ตกริด ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ระบบสมาร์ตกริด ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 31/1/2566 13:44:43
สภาพอากาศแปรปรวนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี 31/1/2566 13:45:33
ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 31/1/2566 13:46:20
ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 31/1/2566 13:47:16
การลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์สูตร อมรฟีด 1 และการควบคุมคุณภาพน้ำ โดย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น 31/1/2566 13:49:16
ระบบสมาร์ตกริดกับคาร์บอนเครดิต โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 31/1/2566 13:49:52
การพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน้ำของโรงประปาในชุมชน โดย อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 31/1/2566 13:50:37
แมลงน้ำ : นักสืบตัวจิ๋วแห่งสายน้ำ โดย ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี 31/1/2566 13:51:23
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน จากการขยายผลของศูนย์การเรียนรู้ (Mobile Unit) โดย ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล 31/1/2566 13:51:57
“ไมโครพลาสติก” เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ โดย ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ 31/1/2566 13:52:30
COP23 ภูมิอากาศ และประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 31/1/2566 13:53:13
ผักตบชวาแสงอาทิตย์โมเดล 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 31/1/2566 13:54:11
สถานการณ์พลาสติกและพลาสติกชีวภาพในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 31/1/2566 13:54:51
Page 1 of 3 (52 items)Prev123Next
จุลสาร / รายงานประจำปี 
1/2562 SEEN FOCUS 01-62 30/1/2566 11:24:53
2/2562 SEEN FOCUS 2-62 30/1/2566 11:30:37
3/2562 SEEN FOCUS 3-62 30/1/2566 11:45:14 1
4/2562 SEEN FOCUS 4-62 31/1/2566 14:22:27
1/2563 SEEN FOCUS 01-63 31/1/2566 14:23:03
1/2564 1/2564 SEEN FOCUS 1-64 31/1/2566 14:23:46
1/2564 1/2564 SEEN FOCUS 1-64 31/1/2566 14:23:49
2/2564 SEEN FOCUS 2-64 31/1/2566 14:24:30
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ 
SEEN Learning Space 30/1/2566 13:32:22 82