ข่าวทั้งหมด

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวทั้งหมด

  • ข่าวเด่น
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนิสิต
  • ทุนการศึกษา
  • ทุนวิจัย
  • คำสั่ง /ประกาศ / ระเบียบ
  • องค์ความรู้
  • จุลสาร / รายงานประจำปี
  • วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น 
SEEN-UP, announced "No Gift Policy" for the organization. 21/2/2567 15:32:53 56
หน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม SEEN ได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 2 ลำปาง 27/1/2566 10:31:53 360
ข่าวกิจกรรม 
SEEN collabs Thai Health and CCAS provide the knowledge on the dangerous climate changes to communities for the forest fire surveillance 4/4/2567 16:23:37 77
SEEN Researcher organized workshop of "Spatial Water Management of Local Administrative Organizations (LAO) with Basic Digital Technology" 27/3/2567 14:39:08 70
SEEN's master degree students, participated International symposium DIODM2024, Japan. 25/3/2567 15:59:37 500
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11/3/2567 14:52:43 42
SEEN organized a co-operative education student orientation program to report on the results of the program. 6/3/2567 14:31:10 182
SEEN-UP, announced "No Gift Policy" for the organization. 21/2/2567 15:33:59 118
SEEN conducted the technical training on research dissemination for graduate students. 16/2/2567 15:08:05 145
SEEN organized the KM-SEEN The Series 2024: EP-03 Education Professional. 16/2/2567 12:29:57 143
SEEN organized a workshop of Basic First aid and Medication to student and staff. 15/2/2567 12:11:56 307
SEEN organized a congratulatory event for the graduates. 8/2/2567 11:37:23 212
SEEN join the event; UP & NU Research Networking and Paper Camp, to produce high-quality academic work with international standards. 1/2/2567 14:37:28 118
SEEN and members has recognized an honorable award in the 13th Phayao Research Conference. 26/1/2567 16:22:35 134
SEEN recognition the "Gold Level" award; the products development and value-added "Crab Paste” brand "Yaay Kam." 25/1/2567 16:06:53 228
REEN-SEEN organized the event "Carbon-neutral Tourism" as part of the 13th National Conference on Phayao Research. 25/1/2567 15:54:45 160
SEEN collab SOLIS Energy, organized an Up-skills Re-skills project for the enhancement of academic services to the community. 22/1/2567 16:32:22 127
SEEN UP with Expertise meeting to operational the Water Management Center and development of workshops on the application of digital technology to support planning and decision-making for water resource management for local government organizations (LGO) 14/1/2567 20:40:59 125
SEEN organized a New Year merit-making activity and providing scholarship to the students 9/1/2567 15:19:37 187
REEN welcomed a delegate from the Mahasarakham University. 28/12/2566 16:14:24 84
SEEN organized the KM-SEEN The Series 2024: R2R to Develop for support staff towards advancing in positions. 27/12/2566 10:47:36 167
SEEN organized a training program on "Fire Safety and Evacuation Drills" for students and staff. 14/12/2566 9:44:48 165
Page 1 of 18 (343 items)Prev1234567161718Next
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 9/1/2566 13:06:58 188
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Development Conference 2023) 2/2/2566 19:42:10 186
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 2/2/2566 19:43:10 196
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2/2/2566 19:44:19 165
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร 2/2/2566 19:44:38 184
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม AB Publication Camp 2/2/2566 19:49:56 181
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Development Conference 2023) 2/2/2566 19:53:51 178
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66 " 2/2/2566 19:55:39 194
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 9/2/2566 10:33:56 174
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 9/2/2566 10:34:31 161
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2566) 9/2/2566 10:35:45 183
โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 9/2/2566 10:36:53 175
ขอส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ (ITA) 9/2/2566 10:43:51 177
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่ และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 9/2/2566 10:45:18 230
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27 9/2/2566 10:46:02 192
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร 9/2/2566 10:46:45 165
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66 " 9/2/2566 10:48:54 161
ข่าวสำหรับนิสิต 
แจ้งผลการพิจารณาโครงการเพื่อรับจัดารรงบประมาณสนับสนุนโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี พ.ศ. 2566 2/2/2566 19:40:08 212
ขอแจ้งการพิมพ์ใบรายชื่อผู้เข้าสอบการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 2/2/2566 19:46:39 219
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 2/2/2566 19:50:58 218
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2/2566 19:53:04 170
ประกาศ มพ. เรื่อง รายชื่อผู้นำนิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564 2/2/2566 20:04:59 176
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 9/2/2566 10:41:28 170
ข่าวทุนการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2/2/2566 19:54:48
ประกาศ มพ. เรื่อง รายชื่อผู้นำนิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564 2/2/2566 20:06:12
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (MASTA 2023) และปริญญาเอก (DOCSTA 2023) ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2566 9/2/2566 10:42:20
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 9/2/2566 10:47:58
ข่าวสำหรับทุนวิจัย 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกาดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 9/2/2566 10:33:19
ขอเชิญยื่นข้อเสนอสำหรับการจ้างที่ปรึกษา โครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด" จังหวัดแพร่ 9/2/2566 10:38:38
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด" 9/2/2566 10:39:05
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย 9/2/2566 10:39:38
ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด 9/2/2566 10:40:24
อเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 " นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน" (The Third National Engineering and Construction Conference (The 3 NECC) 9/2/2566 10:44:44
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผผลงานวิจัยระดับชาติ 9/2/2566 10:47:26
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย 9/2/2566 10:49:39
จ้างที่ปรึกษา โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ปี พ.ศ.2566-2567 9/2/2566 10:50:29
คำสั่ง /ประกาศ / ระเบียบ 
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานและผู้รักษาการหัวหน้างานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3/2/2566 10:03:00
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทนคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีคณบดีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 3/2/2566 10:08:57
คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3/2/2566 10:09:31
คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 3/2/2566 10:10:26
คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 3/2/2566 10:11:25
องค์ความรู้ 
การเลือกใช้ระบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสีย โดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ 31/1/2566 13:21:04
ฝุ่น PM2.5 จังหวัดพะเยามาจากไหน? โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี 31/1/2566 13:32:12
หมอกควันภาคเหนือตอนบน โดย ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 31/1/2566 13:36:47
ระบบสมาร์ตกริด คืออะไรฯ โดย สาขาพลังงานทดแทน 31/1/2566 13:37:57
องค์ประกอบชีวมวลสำหรับการแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล (Biomass for Biorefinery) โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 31/1/2566 13:39:30
การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในชุมชน โดย ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 31/1/2566 13:43:00
การบำบัดมลสารโดยอาศัยพืช (Phytoremediation) โดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร 31/1/2566 13:43:51
ระบบสมาร์ตกริด ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ระบบสมาร์ตกริด ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 31/1/2566 13:44:43
สภาพอากาศแปรปรวนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี 31/1/2566 13:45:33
ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 31/1/2566 13:46:20
ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 31/1/2566 13:47:16
การลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์สูตร อมรฟีด 1 และการควบคุมคุณภาพน้ำ โดย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น 31/1/2566 13:49:16
ระบบสมาร์ตกริดกับคาร์บอนเครดิต โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 31/1/2566 13:49:52
การพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน้ำของโรงประปาในชุมชน โดย อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 31/1/2566 13:50:37
แมลงน้ำ : นักสืบตัวจิ๋วแห่งสายน้ำ โดย ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี 31/1/2566 13:51:23
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน จากการขยายผลของศูนย์การเรียนรู้ (Mobile Unit) โดย ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล 31/1/2566 13:51:57
“ไมโครพลาสติก” เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ โดย ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ 31/1/2566 13:52:30
COP23 ภูมิอากาศ และประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 31/1/2566 13:53:13
ผักตบชวาแสงอาทิตย์โมเดล 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 31/1/2566 13:54:11
สถานการณ์พลาสติกและพลาสติกชีวภาพในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 31/1/2566 13:54:51
Page 1 of 3 (52 items)Prev123Next
จุลสาร / รายงานประจำปี 
1/2562 SEEN FOCUS 01-62 30/1/2566 11:24:53
2/2562 SEEN FOCUS 2-62 30/1/2566 11:30:37
3/2562 SEEN FOCUS 3-62 30/1/2566 11:45:14 1
4/2562 SEEN FOCUS 4-62 31/1/2566 14:22:27
1/2563 SEEN FOCUS 01-63 31/1/2566 14:23:03
1/2564 1/2564 SEEN FOCUS 1-64 31/1/2566 14:23:46
1/2564 1/2564 SEEN FOCUS 1-64 31/1/2566 14:23:49
2/2564 SEEN FOCUS 2-64 31/1/2566 14:24:30
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ 
SEEN Learning Space 30/1/2566 13:32:22 82