กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา