คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  • แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  • รายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2564