ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา:
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Philosophy:
School of Energy and Environment, University of Phayao stands as a prominent institution in the realm of technology advancement in the domains of energy and environment and focusing on sustainable economic development within social and community.

ปณิธาน:
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรในระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างศักยภาพในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยและประชาคมโลก

Determination:
Determined into a worldwide organization, and aim to cultivate workforce and nurture the capacity for social and economic progress within the community, and actively engage in addressing the challenges posed by the economic crises in Thailand and the global community in the realms of energy and environment.

วิสัยทัศน์:
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นสถาบันชั้นนำที่จะพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เกิดสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อการอยู่ดี มีสุขของชุมชนและประชาคมโลก

Vision:
School of Energy and Environment, University of Phayao is poised to become a premier institution dedicated to advancing energy technology and environmental expertise with primary goal is to safeguard and optimize the utilization of natural resources, fostering sustainable economic development within the community. Through our efforts, to restore ecological balance, mitigate global warming, and enhance the well-being and happiness of both our local community and the global society.

พันธกิจ:
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจด้านการวิจัย การให้บริการทางสังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาชุมชนของประเทศและของประชาคมโลก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Mission:
School of Energy and Environment, University of Phayao is committed to a multifaceted research mission. This includes offering valuable social services, safeguarding arts and culture, delivering academic excellence, and managing teaching and learning experiences at both undergraduate and graduate levels. Our focus centers on energy and environmental studies, contributing to the advancement of local and global communities. Through the development of cutting-edge energy and environmental technologies, we aim to conserve energy and natural resources, thereby fostering sustainable socio-economic growth for our society and communities.

ค่านิยมองค์กร :
SEEN One team, one heart and one Goal ความสามัคคีขององค์กรมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Core Principles:
SEEN One team, one heart and one Goal