คณะกรรมการประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม


รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

torpong.kr@up.ac.th

8732

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

anusorn.bo@up.ac.th

3398

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดร.โสมนัส สมประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

somanat.so@up.ac.th

3410

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

surat.se@up.ac.th

3400

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์

ประธานหลักสูตร (วศ.บ.)

satawat.ta@up.ac.th

3405

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

ประธานหลักสูตร (วท.บ.)

buran.ph@up.ac.th

3407

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ

ประธานหลักสูตร (วศ.ม.)

nathiya.kr@up.ac.th

3404

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล

ประธานหลักสูตร (วท.ม.)

kritchaya.is@up.ac.th

3406

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา

ประธานหลักสูตร (วศ.ม.)

chatkaew.ch@up.ac.th

3400

ข้อมูลเพิ่มเติม


รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี

ประธานหลักสูตร (ปร.ด.)

sittichai.pi@up.ac.th

3405

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์

ประธานหลักสูตร (ปร.ด.)

surat.se@up.ac.th

3400

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ

ประธานหลักสูตร (ปร.ด.)

watchara.wo@up.ac.th

3400

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดร.วนาวัลย์ ปรากฏ

คณาจารย์ประจำ

wanawan.pr@up.ac.th

3404

ข้อมูลเพิ่มเติม


นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม

ผู้ช่วยเลขานุการ

tanakrisana.wi@up.ac.th

3397

ข้อมูลเพิ่มเติม